Stal nierdzewna, kwasoodporna, aluminium, metale kolorowe

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Ogólne Warunki Sprzedaży

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży i dostawy towarów oraz świadczenia usług przez firmę Bartłomiej Tram FHU z siedzibą w Porębie Wielkiej.
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży, umów dostawy zawieranych z firmą Bartłomiej Tram FHU oraz do umów o świadczenie usług chyba, że strony umowy wyraźnie postanowiły inaczej. Każde odstępstwo od postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Definicje stosowane w Ogólnych Warunkach Sprzedaży firmy Bartłomiej Tram FHU:

- Zamówienie – przekazane przez osoby uprawnione do reprezentacji Kupującego oświadczenie skierowane do Sprzedawcy zawierające wolę

zawarcia umowy oraz niezbędne istotne elementy tej umowy.

- Sprzedawca – Bartłomiej Tram FHU  z siedzibą w Poręba Wielka 12 ,  34-735 Niedźwiedź

- Dostawa indywidualna – sprzedaż towaru, który nie znajduje się w ofercie Bartłomiej Tram FHU  w chwili złożenia zamówienia, który to towar Sprzedawca musi pozyskać indywidualnie celem realizacji konkretnego zamówienia złożonego przez Kupującego.

- Kupujący – każda osoba prawna, fizyczna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która skierowała do Bartłomiej Tram FHU  zamówienie na towary i usługi znajdujące się w ofercie Sprzedawcy.

- dzień roboczy - każdy dzień tygodnia poza sobota, niedzielą i dniami ustawowo wolnymi od pracy,

 1. Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia, które powinno mieć formę pisemną. Zamówienie może zostać złożone drogą faksową lub elektronicznie. Za zgodą Sprzedawcy dopuszcza się możliwość składania zamówień na drodze telefonicznych ustaleń stron.
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego, jako załącznik do umów. Treść OWS dostępna jest na stronie internetowej www.metal-e.pl. Akceptacja przez Kupującego związania stron OWS powinna nastąpić najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia. Jeżeli Kupujący zaakceptował OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się, że akceptuje związanie treścią OWS przy składaniu kolejnych zamówień i zawieraniu umów ze Sprzedawcą.
 3. Jeżeli Kupujący nie zaakceptuje niniejszych OWS, Sprzedawca może odmówić zawarcia umowy. Sprzedawca może wyznaczyć Kupującemu odpowiedni termin do akceptacji OWS i oczekiwać w tym terminie na zawarcie umowy na warunkach określonych treścią OWS.
 • 2. Informacje o towarach
 1. Kupujący jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego towaru, Sprzedawca zaś powinien, jeżeli to zawarto w umowie lub Zamówieniu przedstawić atest.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem Kupującego i nie odpowiada za jego dalsze zastosowanie.
 3. Materiały reklamowe o towarach i usługach oferowanych przez Sprzedawcy mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Towar sprzedawany jest ilościowo wg właściwych jednostek sprzedaży (szt, mb, kg), wg właściwych określonych przez Sprzedawcę.
 • 3. Ceny
 1. Ceny określone w ofercie wiążą Sprzedawcę w okresie podanym w ofercie. Jeżeli Sprzedawca nie określi okresu ważności oferty, to przyjmuje się 7 – dniowy okres ważności cen.
 2. Ceny na towary oferowane przez Sprzedawcę nie zawierają podatku od wartości dodanej VAT, chyba, że wyraźnie wskazano inaczej.
 3. Koszty dostawy do Kupującego oraz innych usług dodatkowych są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia. Brak takich ustaleń oznaczać będzie, że odbiór towaru nastąpi przez Kupującego na jego koszt w siedzibie Sprzedawcy (lub jego oddziale).
 4. Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia związane np. z cięciem, szlifowaniem, polerowaniem, opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Kupującego, o ile strony nie ustaliły inaczej.
 5. Udzielenie przez Sprzedawcę rabatu, upustu, bonifikaty itp. wymaga ustaleń na piśmie odnoszących się do konkretnego Kupującego i konkretnej umowy.
 • 4. Jakość
 1. Kupujący jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i ilość materiału określona w jego zamówieniu lub zawartej umowie odpowiadała

jego potrzebom i były precyzyjne w stopniu umożliwiającym wykonanie umowy.

 1. Jeśli zamówienie nie określa zgodności materiału z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości materiału, zamówiony towar będzie dostarczony

w standardowym powszechnym wykonaniu jakościowym, bez odpowiedzialności za specjalne jego wymogi jakościowe.

 1. Stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość towaru, dołącza się do dostarczanego towaru, jeśli

wymaganie takie zostanie wyraźnie zaznaczone w Zamówieniu lub umowie. Sprzedawca jest odpowiedzialny za to, aby dołączone dokumenty

dotyczyły faktycznie dostarczonego towaru.

 1. Dostarczanie atestów i certyfikatów podlega opłacie i z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy może nastąpić po dostarczeniu towaru. W przypadkach przewidzianych prawem, Sprzedawca może samodzielnie wystawić atest, certyfikat deklarację zgodności lub inny dokument potwierdzający jakość towaru.
 2. Opłata za wydanie i dostarczenie atestu przez Bartłomiej Tram FHU wynosi 5 - 15 zł za każdy wydany atest lub certyfikat.
 3. Sprzedawca nie weryfikuje informacji technicznych zawartych w atestach, certyfikatach i innych dokumentach poświadczających jakość i nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji błędnego podania danych technicznych w wymienionych dokumentach, chyba że dokumenty te zostały wystawione przez Sprzedawcę.
 4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku produktów wykonanych ze stali odpornych na korozję nie można wykluczyć istnienia wad, przewidzianych normami. Z tego względu, Kupujący zobowiązuje się poddać te produkty przed ich użyciem, właściwym dla ich przeznaczenia testom wymaganym przez normy lub prawo polskie.
 • 5. Dostawa, termin dostawy
 1. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru lub usługi niezwłocznie po powiadomieniu o jej dostępności w magazynach Sprzedawcy. W przypadku zaistnienia opóźnienia w odbiorze Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Sprzedawcy praw.
 2. Jeżeli strony nie ustaliły inaczej, Sprzedawca może udostępniać Kupującemu towar do odbioru częściami w ciągu określonego czasu, wskazując Kupującemu na piśmie terminy i wielkości dostaw. Każda częściowa dostawa podlega dokumentowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego.
 3. Kupujący wyłącznie za pisemną zgodą Sprzedawcy może zrezygnować z dostarczenia zamówionego mu towaru w całości lub części. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Sprzedawcę związanych z realizacją tego zamówienia.
 4. W przypadku braku zapłaty należności za dostarczony towar, odsetek od nieterminowej zapłaty należności - z jakiegokolwiek tytułu,

przekroczenia ram kredytu kupieckiego przez Kupującego, Sprzedawca może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia na rzecz Kupującego do czasu dokonania stosownych płatności z wymienionych tytułów .

 1. Ryzyko utraty, zniszczenia, uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania go Kupującemu lub upoważnionej do odbioru towaru osobie, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi.
 • 6. Odpowiedzialność za wady
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego z jakiegokolwiek tytułu prawnego, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym, natychmiast po jego otrzymaniu, pod

rygorem zwolnienia Sprzedawcy z odpowiedzialności za braki ilościowe i jakościowe.

 1. Kupujący badania towaru pod względem braków ilościowych dokonuje w obecności przedstawiciela Sprzedawcy. W przypadku braków ilościowych na dokumencie dostawy strony czynią odpowiednią pisemną adnotację i najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od dostawy Kupujący zawiadamia pisemnie Sprzedawcę o brakach ilościowych. Nie wysłanie zawiadomienia przez Kupującego o wadzie ilościowej w ciągu jednego dnia roboczego od dnia dostawy za pośrednictwem listu poleconego, faksu, poczty elektronicznej, zwalnia Sprzedawcy z odpowiedzialności za braki ilościowe.
 2. Kupujący zobowiązany jest do zgłaszania na piśmie jakichkolwiek reklamacji jakościowych w terminie dziesięciu dni roboczych od dnia odbioru towaru/usługi, pod rygorem zwolnienia Sprzedawcy z odpowiedzialności za braki jakościowe.
 3. Reklamacja powinna określać rodzaj wady oraz identyfikować wadę.
 4. Formularz reklamacji dostępny jest na stronie internetowej www.metal-e.pl
 5. Towar reklamowany przez Kupującego winien być dostępny do dyspozycji Sprzedawcy w formie możliwej do oględzin i badań do chwili przesłania pisemnej informacji Sprzedawcy w przedmiocie zgłoszonej wady.
 6. W przypadku uznania reklamacji Kupującego przez Sprzedawcę, Sprzedawca zobowiązuje się, według swojego wyboru, wymienić zakupiony towar na wolny od wad lub wadę usunąć. Wymiana towaru na wolny od wad nastąpi niezwłocznie, o ile jest on dostępny w magazynach Sprzedawcy. W przypadku nie dostarczenia towaru wolnego od wad w terminie 10 dni roboczych od dnia uznania reklamacji przez Sprzedawcę, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w zakresie towaru wadliwego.
 7. Jeżeli towar, co do którego Sprzedawca uznał reklamację, spełnia wymagania Kupującego ze względu na przeznaczenie towaru, Kupujący może zażądać odpowiedniego obniżenia ceny.
 8. Sprzedawca może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy towar został niewłaściwie zastosowany, użyty lub przetworzony przez Kupującego.
 9. Jeżeli z powodu wady towaru Kupujący odstępuje od umowy albo towar podlega wymianie na wolny od wad, Kupujący powinien zwrócić towar do Sprzedawcy uzgadniając warunki zwrotu ze Sprzedawcą.
 10. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru zostaje wyłączona.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji użycia towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta.
 12. Kupujący obowiązany jest bezwzględnie przestrzegać instrukcji dotyczących dalszego przetwarzania towarów (instrukcje produkcji), montażu, uruchomienia i obsługi (instrukcja obsługi). Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego tychże instrukcji lub niespełnienia przez Kupującego określonych prawnie warunków dopuszczenia do eksploatacji lub dopuszczenia wyrobu budowlanego do obrotu i powszechnego stosowania, względnie dopuszczenia do obrotu i jednostkowego stosowania.
 13. Zgłoszenie wad ilościowych, jakościowych towaru nie uprawnia Kupującego do czynienia żadnych potrąceń, wstrzymania dokonania płatności za zrealizowane dostawy towaru.
 • 7. Odszkodowania
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej o charakterze pieniężnym względem Kupującego wynikającą z wad, chyba że są one następstwem winy umyślnej Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Kupującego.
 3. Sprzedawca ma prawo żądać od Kupującego odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych zastrzeżonych w umowie oraz w OWS.
 • 8. Zwrot towarów
 1. Zwrot towarów następuje jedynie na podstawie przekazanego przez Sprzedawcę, zaakceptowanego dokumentu zwrotu. Dokument zwrotu

dostępny jest na stronie internetowej www.metal-e.pl

 1. Warunkiem przyjęcia zwrotów towarów jest pisemna zgoda Sprzedawcy.
 2. Warunkiem przyjęcia zwracanych towarów jest to, by były one nieuszkodzone, prawidłowo opakowane oraz identyfikowalne.
 • 9. Warunki płatności
 1. Faktury VAT wystawione przez Sprzedawcę płatne są w terminie wskazanym na fakturze, liczonym od daty ich wystawienia. Kupujący nie ma prawa czynienia żadnych potrąceń, wstrzymania dokonania płatności za zrealizowane dostawy towaru

2.W przypadku opóźnienia Kupującego w odbiorze zamówionego towaru, Sprzedawca ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto zamówionego ta nieodebranego towaru, za każdy dzień opóźnienia.

 1. Sprzedawca może uzależnić zawarcie umów sprzedaży/dostawy/świadczenia usług przez Sprzedawcę od dokonania przedpłaty.
 2. Należności Sprzedawcy są objęte ochroną ubezpieczeniową. Windykację należności prowadzi wyspecjalizowana firma windykacyjna. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów ubezpieczenia należności i kosztów windykacji w razie podjęcia działań w związku z windykacją należności.
 • 10. Zastrzeżenie prawa własności
 1. Sprzedawca zastrzega sobie własność towaru do czasu zapłaty całości ceny, chyba, że strony ustalą odmiennie w formie pisemnej.
 2. Kupujący do czasu zapłaty całej ceny nabycia/wynagrodzenia za wykonaną usługę, bezpłatnie magazynuje wydany towar będący własnością

Sprzedawcy. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu utraty, zniszczenia uszkodzenia towaru.

 • 11. Miejsce realizacji zobowiązań, właściwość miejscowa sądu
 1. Umowa zawarta przy wykorzystaniu niniejszych OWS podlega prawu polskiemu.
 2. Miejscem realizacji wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszych uregulowań jest Poręba Wielka.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio z zastosowania niniejszych OWS podlegają rozpoznaniu przez sąd powszechny miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Wyłącznie Sprzedawca ma prawo złożenia powództwa do sądu właściwego dla Kupującego, jeżeli może to wpłynąć na przyśpieszenie rozstrzygnięcia sporu.
 • 12. Pozostałe ustalenia
 1. W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych postanowień OWS, pozostają w mocy pozostałe jego postanowienia. Nieskuteczność poszczególnych postanowień OWS, nie ma wpływu na moc obowiązującą umów zawartych przy wykorzystaniu treści OWS oraz ich wykonanie. Strony uzgodnią postanowienie skuteczne zastępujące postanowienie nieskuteczne, tak aby one możliwie najwierniej odzwierciedlały sens nieskutecznych postanowień OWS.
 2. Kupujący akceptując OWS wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w tym danych osobowych przez Sprzedawcę w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.
 3. Kupującemu będącemu osobą fizyczną przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 wraz z ewentualnymi zmianami), a w szczególności prawo wglądu we własne dane osobowe.
 4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. OWS wchodzą w życie z dniem 01.01.2016.

Poręba Wielka, grudzień 2015

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium